21 listopada 2014r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Zakład Transportu, Odbioru i Utylizacji Odpadów ZTOiUO
Zakład Usług Komunalnych ZUK
Zakład Zarządzania Nieruchomościami ZZN
Dział Techniczno Inwestycyjny DTI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

TARYFA DLA CIEPŁA

Informujemy, że Prezes Urzedu Regulacji Energetyki na wniosek Kozienickiej Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. decyzją nr OŁO-4210-23(9)/2014/561/XI/BG z dnia 7 lipca 2014 r. przedłużył obowiązującą XI taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstw energetycznych tj. Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
i ustalił okres jej obowiązywania do dnia 31 maja 2015 r.

Ceny ciepła w Kozienicach pozostają na obecnym poziomie - bez zmian.

Wiecej informacji na temat taryfy dla ciepła w zakładce Zakładu Energetyki Cieplnej.

 

NOWA TARYFA - STARE CENY !

     Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że w dniu 27 listopada 2013 r. uchwałą Rady Miejskiej w Kozienicach nr XXXVIII/403/2013 została zatwierdzona taryfa za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, która obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do 31.12.2014 r.

Informujemy, że przyjęte stawki za dostawę wody i odbiór ścieków nie spowodują wzrostu kosztów ponoszonych przez mieszkańców gminy Kozienice.

Link do taryfy 2014 r.

    

KGK Sp. z o. o. NADAL BĘDZIE ŚWIADCZYĆ USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

     Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych na terenie gminy Kozienice. Spółka będzie odbierać odpady komunalne od mieszkańców z terenu gminy Kozienice w 2014 roku. Dla mieszkańców oznacza to, że nadal będą obsługiwani pod względem organizacyjnym i technicznym przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. Mamy nadzieję, że realizując usługi dla mieszkańców i firm sprostamy wszelkim wymaganiom, a dzięki współpracy jakość tych usług będzie coraz wyższa.Więcej informacji w zakładce ZTOiUO.