04 października 2015r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Zakład Transportu, Odbioru i Utylizacji Odpadów ZTOiUO
Zakład Usług Komunalnych ZUK
Zakład Zarządzania Nieruchomościami ZZN
Dział Techniczno Inwestycyjny DTI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

STAWKI OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI

"TARYFA 2015 = TARYFA 2014"

     Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, iż dotychczasowe stawki opłat za dostawę wody i odbiór ścieków bedą również obowiązywały w 2015 roku.

Zgodnie ze złożonym przez Spółkę wnioskiem, Rada Miejska w Kozienicach w dniu 16 grudnia 2014 r. podjęła Uchwałę Nr III/8/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do 31 grudnia 2015 roku.

Jednocześnie Uchwałą Nr III/9/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. Rada Miejska w Kozienicach utrzymała dopłaty dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców na dotychczasowym poziomie.

 

Link do taryfy 2014 = 2015 r.

    

TARYFA DLA CIEPŁA

Informujemy, że Prezes Urzedu Regulacji Energetyki na wniosek Kozienickiej Gospodarki Komunalnej
Sp. z o. o. decyzją nr OŁO-4210-23(9)/2014/561/XI/BG z dnia 7 lipca 2014 r. przedłużył obowiązującą XI taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstw energetycznych tj. Kozienickiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
i ustalił okres jej obowiązywania do dnia 31 maja 2015 r.

Ceny ciepła w Kozienicach pozostają na obecnym poziomie - bez zmian.

 

W 2015 ROKU KGK SP. Z O. O. BĘDZIE ŚWIADCZYĆ USŁUGI
W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

     Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. złożyła najkorzystniejszą ofertę w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kozienice w 2015 roku. Dla mieszkańców oznacza to, że nadal będą obsługiwani pod względem organizacyjnym i technicznym przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. na dotychczasowych warunkach, zgodnie z ustalonymi harmonogramami odbioru odpadów.
    Mamy nadzieję, że ugruntowana pozycja spółki w zakresie odbioru odpadów oraz posiadane zaplecze osobowe i sprzętowe zapewni najwyższą jakość świadczonych usług i pozwoli sprostać wymaganiom stawianym przez mieszkańców.
    Harmonogram odbioru odpadów dostępny jest w zakładce ZTOiUO.