23 czerwca 2018r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI W 2018 ROKU

    Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. zawiadamia, że zgodnie z treścią art. 9 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2180), która weszła w życie w dniu 12 grudnia 2017 roku taryfy obowiązujące w dniu wejścia w życie  ww. ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
    Stąd też dotychczasowa Taryfa  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków będzie obowiązywała do 10.06.2018 roku.
    Jednocześnie uchwałą nr XXXVI/348/2017 Rada Miejska w Kozienicach utrzymała dopłaty dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców na dotychczasowym poziomie.

CENA ZA WODĘ I ŚCIEKI W 2017 ROKU NIE ULEGNIE ZMIANIE

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o., Rada Miejska w Kozienicach w dniu 12 grudnia 2016 roku uchwałą nr XXIII/224/2016 przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków na okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.

OGŁOSZENIE

Zgodnie ze złożonym przez Spółkę wnioskiem, Rada Miejska w Kozienicach w dniu 03 grudnia 2015 r. zatwierdziła Uchwałą Nr XII/102/2015 taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

I. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat:

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – 3,58 zł/m³,
Grupa A2 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych
– 3,62 zł/m³,

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – 6,91 zł/m³,
Grupa B2 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych
 – 7,61 zł/m³.

II. Dopłaty do taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków ustalone Uchwałą Nr XII/101/2015 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 3 grudnia 2015r. obowiązujące w okresie od dnia 01.01.2016r. do dnia 31.12.2016r.

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – 1,30 zł/m³,
Grupa A2 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych
– 1,21 zł/m³.

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – 3,10 zł/m³,
Grupa B2 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych
 – 3,47 zł/m³.

III. Ceny obciążające odbiorców usług po uwzględnieniu dopłat:

1. Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
Grupa A1 – odbiorcy usług zużywający wodę w gospodarstwach domowych – 2,28 zł/m³,
Grupa A2 – pozostali odbiorcy zużywający wodę do celów innych niż w gospodarstwach domowych
– 2,41 zł/m³.

2. Za zbiorowe odprowadzenie ścieków:
Grupa B1 – odbiorcy odprowadzający ścieki z gospodarstw domowych – 3,81 zł/m³,
Grupa B2 – pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż w gospodarstwach domowych
 – 4,14 zł/m³.

IV. Stawki opłat abonamentowych

1. Odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego zł/m-c:
- dla dostarczenia wody                                         - 6,75 zł/m-c,
- dla odprowadzenia ścieków                                  - 8,09 zł/m-c,
- dla dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków      - 8,73 zł/m-c,
2.Odbiorca rozliczany wg wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego okres rozliczenia 3m-ce:
- dla dostarczenia wody                                         -  8,03 zł/3m-c,
- dla odprowadzenia ścieków                                  - 12,05 zł/3m-c,
- dla dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków      - 13,97 zł/3m-c,
3.Odbiorca rozliczany wg wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
– 6,11 zł/ m-ce:

V. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych:

1. Stawka opłat za przekroczenie Nog               
- od  116 do 260 mg/dm³  - 1,59 zł/m³,
- od  261 do 400 mg/dm³  - 3,58 zł/m³,
- powyżej 400 mg/dm³      - 5,47 zł/m³
2. Stawka opłat za przekroczenie Pog
- od  22 do 35 mg/dm³  - 0,77 zł/m³,
- od  36 do 60 mg/dm³  - 1,26 zł/m³,
- powyżej 60 mg/dm³     - 2,11 zł/m³
3. Stawka opłat za przekroczenie ChZT
- od  2001 do 5200 mg/dm³  - 2,25 zł/m³,
- od  5200 do 8200 mg/dm³  - 5,84 zł/m³,
- powyżej 8200 mg/dm³        - 9,22 zł/m³

VI. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wybudowanego przez odbiorcę usług wynosi: 110,00 zł.

Wszystkie ceny, stawki opłat podane w ogłoszeniu są stawkami netto. Do nich należy doliczyć podatek VAT wg odrębnych przepisów.