22 września 2019r.
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gospodarka wodno - ściekowa

Spółka posiada zezwolenie na działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz na działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.

I. Pobór wód podziemnych

Wody podziemne wykorzystywane są do zaopatrzenia ludności w wodę do celów spożywczych i na potrzeby gospodarcze. Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. zarządza siedmioma ujęciami wód podziemnych:
       1. Ujęcie wody Wola Chodkowska,
       2. Ujęcie wody Stanisławice,
       3. Ujęcie wody Kozienice, ul. Słoneczna,
       4. Ujęcie wody Kozienice, ul. 11 Listopada,
       5. Ujęcie wody Nowa Wieś,
       6. Ujęcie wody Łuczynów,
       7. Ujęcie wody Janów.

Na szczególne korzystanie z wód wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Jest to szczególna forma decyzji administracyjnej zezwalająca na pobór wód podziemnych bądź powierzchniowych.
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. posiada wymagane prawem pozwolenia  wodnoprawne dla każdego ujęcia oddzielnie.

II. Oczyszczanie ścieków

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. zarządza trzema oczyszczalniami ścieków:
w Kozienicach, Ryczywole i Nowej Wsi. Każda z oczyszczalni działa w oparciu
o pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych do odbiornika. Pozwolenie wodnoprawne określa ilość wprowadzanych ścieków do odbiornika oraz dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń we wprowadzanych ściekach.

III. Gospodarka osadowa

   Główną instalacją do przeróbki komunalnych osadów ściekowych, określonych kodem 19 08 05 jest stacja odwodnienia i higienizacji, zlokalizowana w oczyszczalni ścieków  w Kozienicach. Na terenie tej oczyszczalni dodatkowo znajduje się laguna osadowa, suszarnia słoneczna i miejsce do tymczasowego magazynowania osadów. Do suszarni zostają wprowadzone mechanicznie odwodnione osady ściekowe. Technologia suszenia osadów oparta jest na efekcie cieplarnianym. Siła napędowa procesu suszenia jest różnicą ciśnień cząstkowych pary wodnej w powietrzu suszącym i pary nasyconej w warstwie nad powierzchnią osadów. Ciepło niezbędne do odparowania wody z osadów jest pobierane z energii promieniowania słonecznego. Suszarnia pozwala osiągnąć ok. trzykrotne zmniejszenie objętości, zmiany z postaci mazistej na granulat o średniej zawartości suchej masy ok. 70 % i likwidację uciążliwości zapachowej. Dzięki temu, iż miejsce tymczasowego magazynowania osadów jest zadaszone, to osady po odwodnieniu mechanicznym i suszeniu są zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Do tak wyposażonej, głównej instalacji, mogą być przyjmowane komunalne osady ściekowe z pozostałych oczyszczalni ścieków, eksploatowanych przez Kozienicką Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o., tj.: Nowej Wsi i  Ryczywołu. Osady z tych oczyszczalni transportowane są w postaci płynnej lub po odwodnieniu mechanicznym, w celu poddania ich procesowi odzysku R-12. Osady po suszeniu i higienizacji przekazywane są odbiorcom do dalszego procesu odzysku, zgodnie  z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.(Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U.   z 2015 r. poz. 257).