17 marca 2018r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ceny za wywóz nieczystości stałych i płynnych
od 1 sierpnia 2013 roku.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, że od 1 sierpnia 2013r. zmieniła stawki za wywóz nieczystości stałych i płynnych.
1. Maksymalne stawki za odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości wynoszą:
- odpady zmieszane – 64,00 zł za 1m³
- odbiór odpadów zbieranych selektywnie - 57,54 zł za 1m3
2. Maksymalne stawki za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wynoszą:
- z gospodarstw domowych – 30,50 zł za 1 m³
- od pozostałych usługobiorców – 36,80 zł za 1 m³

CENNIK ZAKŁADOWY