24 sierpnia 2017r.
Zakład Energetyki Cieplnej ZEC
Dział Techniczno Inwestycyjny TI
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizowane inwestycje – I półrocze 2016 r.
Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. realizuje wiele zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mozolice Małe. Trwają prace przy budowie kolektora sanitarnego „B” do OŚ Kozienice oraz sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wiślanej w Kozienicach. Prowadzone są postępowania przetargowe na wybór wykonawców budowy sieci kanalizacji sanitarnej od Opatkowic do Zdziczowa oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdany.
Część inwestycji spółka wykonuje siłami własnymi poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w tym m. in. rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami w miejscowości Chinów, Łuczynów, Ruda, Holendry Kozienickie, Nowa Wieś, Cudów, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Dąbrówki, Aleksandrówka, Stanisławice, Ryczywół i Wola Chodkowska.
Opracowano projekty rozbudowy odcinków sieci wodno – kanalizacyjnych w miejscowościach Aleksandrówka, Janików Folwark, Chinów, Śmietanki, Ryczywół. W trakcie opracowania znajdują się dokumentacje dla rozbudowy sieci w miejscowościach Kozienice, Nowiny, Janów, Holendry Kozienickie, Samwodzie, Kępeczki, Łuczynów, Ruda.
Spółka wykonuje również sukcesywną modernizację obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Przebudowano odcinki sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza w Kozienicach oraz w ul. Spacerowej w Aleksandrówce. Przebudowano odcinek kanalizacji sanitarnej wraz z budową  przepompowni ścieków w ul. Młyńskiej w Kozienicach. Zakończono modernizacje sieciowej przepompowni ścieków w Przewozie, w trakcie modernizacji jest sieciowa przepompownia przy ul. Diamentowej w Aleksandrówce. Zakończono instalację monitoringu sieciowych przepompowni ścieków na Osiedlu Polesie i w Woli Chodkowskiej. Zakończono prace przy modernizacji szachtów studziennych studni głębinowych SUW Rodzinna i SUW Słoneczna. Dodatkowo wyposażono studnie głębinowe w nowoczesne przepływomierze. Trwają prace przy budowie budynku garażowego na terenie SUW Rodzinna.
Jednocześnie spółka sukcesywnie realizuje inwestycje związane z modernizacją Ciepłowni Miejskiej. Zakończono modernizację kotła WR10 Nr 5 wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz układu odpylania spalin kotła WLM5 Nr 2. Rozpoczęto modernizację kotła WLM5 Nr 3 wraz z urządzeniami pomocniczymi. Ponadto trwają prace przy modernizacji sieciowych pomp obiegowych oraz został zaktualizowany system SCADA. W trakcie realizacji znajduje się przebudowa przyłącza ciepłowniczego wraz z wymianą węzła ciepłowniczego w budynku Warszawska 28. W trakcie opracowywania znajdują się dokumentacje techniczne budowy sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami w Świerżach Górnych oraz w ul. Słowackiego w Kozienicach.
W siedzibie KGK Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej trwają prace przy modernizacji budynku magazynu głównego oraz magazynu soli i piasku. Zakończono przebudowę budynku wiaty garażowej Nr 3. Prowadzone jest postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji budynku kotłowni lokalnej.

Inwestycje realizowane w II półroczu 2015 roku.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. realizuje wiele zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Zakończono realizację rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowiny, Aleksandrówka, Śmietanki. W trakcie realizacji jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej miejscowości Kociołki oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Miodowej w Kozienicach.

Trwają prace przy budowie kolektora sanitarnego „B” do OŚ Kozienice. Prowadzone są postepowania przetargowe na wybór wykonawców budowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wiślanej w Kozienicach oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mozolice Małe.

Część inwestycji spółka wykonuje siłami własnymi poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w tym m. in. rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami w miejscowości Chinów, Łuczynów, Ruda, Holendrach Kozienickich, Nowej Wsi, Cudowie, Wólce Tyrzyńskiej, Wólce Tyrzyńskiej B i Dąbrówkach.

Opracowano projekty rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnych w miejscowościach Kociołki, Cudów, Samwodzie, Kępa Wólczyńska, Kępa Bielańska, Kępeczki, Janików Folwark, Chinów, Łuczynów, Ryczywół, Wola Chodkowska, Ruda. W trakcie opracowania znajdują się dokumentacje dla rozbudowy sieci w miejscowościach Aleksandrówka, Majdany, Stanisławice, Nowiny.

Spółka wykonuje również sukcesywną modernizację obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Została zawarta umowa na zakup urządzenia do pakowania wody pitnej dla zabezpieczenia potrzeb mieszkańców gminy Kozienice w przypadku awarii stacji uzdatniania wody. Trwają prace przy modernizacji sieciowej przepompowni ścieków przy ul. Parkowej w Kozienicach. Zakończono instalację monitoringu sieciowych przepompowni ścieków w miejscowościach Janików Folwark i Psary oraz zamontowano moduły powiadomienia sms dla 9 przepompowni. Rozpoczęto prace przy modernizacji szachów studziennych studni głębinowych SUW Rodzinna i SUW Słoneczna. Ponadto trwa opracowywanie projektu technicznego budowy budynku garażowego na terenie SUW Rodzinna.

Jednocześnie spółka sukcesywnie realizuje inwestycje związane z modernizacją Ciepłowni Miejskiej. Kontynuowana jest modernizacja kotła WR10 Nr 5 wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz układu odpylania spalin kotła WLM5 Nr 2. Ponadto zamontowano automatykę taśmociągu nawęglania oraz rozpoczęto prace mające na celu zautomatyzowanie kotła Nr 2.

W siedzibie KGK Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej rozpoczęto prace przy modernizacji budynku magazynu głównego oraz magazynu soli i piasku. Ponadto wyłoniono wykonawcę na przebudowę budynku wiaty garażowej Nr 3. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa modernizacji budynku kotłowni lokalnej.

Inwestycje realizowane w I półroczu 2015 roku.

Spółka sukcesywnie wykonuje rozbudowy oraz przebudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Obecnie zakończono roboty w ulicy Sosnowej i Modrzewiowej w Kozienicach oraz w miejscowości Aleksandrówka.
W trakcie realizacji znajduje się budowa kolektora sanitarnego „B” do OŚ Kozienice, który docelowo przejmie ścieki z planowanej do przebudowy OŚ Majdany oraz obszaru osiedli Polesie i Zdziczów. Jednocześnie trwa rozbudowa sieci wodno kanalizacyjnej w miejscowości Śmietanki.
Ponadto inwestycje z zakresu gospodarki wodno – ściekowej realizowane są przez ZWiK zakład rozbudowuje sieci w miejscowościach Chinów, Aleksandrówka i Nowiny oraz planuje rozbudowy w Holendrach Kozienickich, Nowej Wsi, Cudowie, Wólce Tyrzyńskiej, Wólce Tyrzyńskiej B i Dąbrówkach.
W związku z planowanymi przyszłymi zadaniami opracowano projekty rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnych w ulicy Wiślanej i osiedlu Stara Wieś II w Kozienicach oraz sieci kanalizacyjnej miejscowości Janów Topór. W trakcie opracowania znajdują się dokumentacje dla rozbudowy sieci w miejscowościach Kociołki, Aleksandrówka, Majdany, Stanisławice, Nowiny, Cudów, Samwodzie, Kępa Wólczyńska, Kępa Bielańska, Kępeczki, Janików Folwark, Chinów, Łuczynów, Wola Chodkowska, Ruda.
W trybie ciągłym wykonywane są zadania w zakresie modernizacji istniejących obiektów i urządzeń wod-kan.  Obecnie realizowana jest modernizacja jednej z głównych sieciowych przepompowni ścieków przy ulicy Parkowej w Kozienicach oraz kolejny etap wykonania monitoringu przepompowni, tym razem w miejscowościach Janików Folwark i Psary. W tym zakresie przygotowywane są kolejne dokumentacje projektowe, w tym m.in. dla modernizacji przepompowni w miejscowości Aleksandrówka, modernizacji wiatry garażowej na terenie SUW Słoneczna, modernizacji kanału dopływowego do OŚ Kozienice oraz renowacji studni i szachów przy SUW Rodzinna i SUW Słoneczna.
Dla potrzeb działalności ZWiK KGK Sp. z o.o. zrealizowano także zakup koparko – ładowarki, który dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz samochodu dostawczego, tzw. „Pogotowia Wod – Kan”.
KGK Sp. z o.o. równocześnie sukcesywnie modernizuje obiekty i urządzenia będące w zakresie działalności Zakładu Energetyki Cieplnej. Kontynuowana jest modernizacja kotłów – obecnie kotła WR10 Nr 5 wraz z urządzeniami pomocniczymi oraz układ odpylania spalin kotła WLM5 Nr 2.
Opracowano kolejne projekty przebudowy sieci i przyłączy ciepłowniczych na preizolowane – odcinki w ulicach Konstytucji 3-go Maja, Nowy Świat i Hamernicka.

Realizowane Inwestycje – październik-grudzień 2014r.

Zakończono realizację rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Piotrkowice, Kuźmy, Holendry Kuźmińskie, Kępa Bielańska, Nowa Wieś, Holendry Piotrkowskie, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie, Kępeczki, Kępa Wólczyńska, Staszów, Ryczywół, Ruda, Łuczynów, Nowiny, Stanisławice, Aleksandrówka, Kozienice.

Trwa realizacja rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Aleksandrówka-Budy.

W dalszym ciągu trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla potrzeb kolejnych etapów rozbudowy sieci na terenie gminy, w tym m. in. w miejscowościach, Majdany, Kociołki, Śmietanki, Kępa Bielańska, Aleksandrówka oraz Kozienice.
Opracowano dokumentację projektową dla rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Janów-Topór, Nowiny, Kozienice.

Rozpoczęto modernizację przepompowni sieciowej przy ulicy Parkowej w Kozienicach.

Spółka sukcesywnie realizuje inwestycje związane z modernizacją i rozbudową sieci ciepłowniczych i Ciepłowni Miejskiej. Trwa modernizacja kotła WLM5. Zakończono przebudowę sieci ciepłowniczych i montaż węzłów na Osiedlu Pokoju w Kozienicach. Zakończono budowę przyłącza ciepłowniczego wraz z montażem węzła do budynku przy ulicy Sikorskiego. Zmodernizowano taśmociąg nawęglania oraz opracowano PT dla modernizacji stacji uzdatniania wody kotłowej.

W siedzibie KGK Sp. z o.o. przy ulicy Przemysłowej zakończono modernizację budynku socjalno-warsztatowego oraz budynku mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady. Rozpoczęto modernizację wiaty garażowej. W trakcie opracowania jest projekt techniczny dla modernizacji budynku magazynowego.


Realizowane Inwestycje – wrzesień 2014r.

Zakończono realizację rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Janów, Cudów, Aleksandrówka, Nowiny, w trakcie procedury odbiorowej sieci w Ryczywole.

Zrealizowano instalację monitoringu sieciowych przepompowni ścieków P2 Łuczynów i P4 Wola Chodkowska oraz modernizacji zasilania studni głębinowych SUW Słoneczna i SUW Rodzinna.

Trwa realizacji rozbudowy w/w sieci w miejscowościach: Piotrkowice, Kuźmy, Holendry Kuźmińskie, Kępa Bielańska, Nowa Wieś, Holendry Piotrkowskie, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie, Kępeczki, Kępa Wólczyńska, Staszów, Chinów, Łuczynów, Nowiny, Ruda i Kozienice. W trakcie prac przygotowawczych rozbudowy sieci w miejscowości Stanisławice i Aleksandrówka.

W dalszym ciągu trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla potrzeb kolejnych etapów rozbudowy sieci na terenie gminy, w tym m. in. w miejscowościach, Ruda, Majdany, Kociołki, Kępa Bielańska, Janów Topór, Nowiny, Aleksandrówka oraz Kozienice.

Opracowane zostały projekty modernizacji przepompowni sieciowych w ulicy Parkowej w Kozienicach, ulicy Diamentowej w Aleksandrówce oraz OŚ Majdany.

Spółka sukcesywnie realizuje inwestycje związane z modernizacją i rozbudową sieci ciepłowniczych i Ciepłowni Miejskiej. Trwa modernizacja kotła WLM5 oraz przebudowa sieci ciepłowniczych i montaż węzłów w Osiedlu Pokoju w Kozienicach. Zakończono przebudowę sieci c.o. w ulicy Kochanowskiego oraz ogrodzenia terenu Zakładu Energetyki Cieplnej. Zakończono budowę II etapu sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami w miejscowości Świerże Górne.

W siedzibie KGK Sp. z o.o. przy ulicy Przemysłowej w końcowym etapie jest modernizacja budynku socjalno warsztatowego oraz budynku mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady.

Trwają prace przygotowawcze dla modernizacji wiaty garażowej oraz opracowywanie projektu technicznego dla modernizacji budynku magazynowego.

Realizowane inwestycje – maj - czerwiec 2014 r.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. realizuje wiele zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.  W trakcie realizacji jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Janów, Cudów, Aleksandrówka i Ryczywół. Została również zawarta umowa z wykonawcą na rozbudowę sieci wodno- kanalizacyjnej w miejscowościach: Piotrkowice, Kuźmy, Holendry Kuźmińskie, Kępa Bielańska, Nowa Wieś, Holendry Piotrkowskie, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie, Kępeczki, Kępa Wólczyńska, Staszów.

Część inwestycji spółka wykonuje siłami własnymi poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w tym m. in. rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami w miejscowości Chinów, Nowiny i Łuczynów.

Spółka wykonuje również sukcesywną modernizację obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Obecnie instalowany jest monitoring sieciowych przepompowni ścieków P2 Łuczynów i P4 Wola Chodkowska. Trwają również pracę przy modernizacji zasilania pomp głębinowych w SUW Rodzinna i SUW Słoneczna. W trakcie realizacji znajduje się wymiana przepompowni sieciowej w miejscowości Wójtostwo.

Ponadto w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa dla potrzeb kolejnych etapów rozbudowy sieci na terenie gminy, w tym m. in. dla miejscowości, Ruda, Majdany, Kociołki, Kępa Bielańska, Janów Topór oraz obrębu ulicy Wiślanej w Kozienicach. Trwają prace nad dokumentacją techniczną modernizacji przepompowni sieciowej w ulicy Parkowej w Kozienicach, ulicy Diamentowej w Aleksandrówce oraz OŚ Majdany.

Jednocześnie spółka sukcesywnie realizuje inwestycje związane z modernizacją i rozbudową sieci ciepłowniczych i Ciepłowni Miejskiej. Obecnie budowana jest sieć ciepłownicza wraz z przyłączami w miejscowości Świerże Górne. W wyniku postepowań przetargowych zostali wyłonieni wykonawcy na  modernizację kotła WLM5 oraz przebudowę sieci ciepłowniczej w ulicy Kochanowskiego. Na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej trwa przebudowa ogrodzenia.

W siedzibie KGK Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej kontynuowana jest modernizacja budynku warsztatowo – socjalnego. W trakcie realizacji jest również budowa myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady komunalne.

Realizowane inwestycje – kwiecień 2014 r.

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. realizuje wiele zadań z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, w tym m. in. rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Janów, Staszów, Cudów, Aleksandrówka i Ryczywół. 

Część inwestycji spółka wykonuje siłami własnymi poprzez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, w tym m. in. rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji z przyłączami w miejscowości Chinów, Nowiny i Łuczynów.

Spółka wykonuje również sukcesywną modernizację obiektów i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Obecnie instalowany jest monitoring sieciowych przepompowni ścieków P2 Łuczynów i P4 Wola Chodkowska, a w najbliższym czasie planowana jest modernizacja zasilania pomp głębinowych w SUW Rodzinna i SUW Słoneczna.  

Ponadto w trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa dla potrzeb kolejnych etapów rozbudowy sieci na terenie gminy, w tym m. in. dla miejscowości Piotrkowice, Kuźmy, Holendry Kuźmińskie, Nowa Wieś, Kępa Bielańska, Holendry Piotrkowskie, Holendry Kozienickie, Dąbrówki, Wólka Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samwodzie, Kępeczki, Kępa Wólczyńska, Staszów, Ruda, Majdany, Kociołki oraz obrębu ulicy Wiślanej w Kozienicach. Trwają prace nad dokumentacją techniczną modernizacji przepompowni sieciowej w ulicy Parkowej w Kozienicach oraz OŚ Majdany.

Jednocześnie spółka sukcesywnie realizuje inwestycje związane z modernizacją i rozbudową sieci ciepłowniczych i Ciepłowni Miejskiej. Obecnie budowana jest sieć ciepłownicza wraz z przyłączami
w miejscowości Świerże Górne.

W końcowej fazie opracowywania jest również wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację kotła WLM5 oraz przebudowy sieci ciepłowniczych w ulicy Kochanowskiego.

W siedzibie KGK Sp. z o. o. przy ul. Przemysłowej odbywa się obecnie modernizacja budynku
warsztatowo – socjalnego.